# interaktiv

370 x 550 x 140 mm

Plakatfragmente auf Holz